Semalt: Mazmun SEO üçin näme üçin möhüm?Organiki reýtingi, traffigi we görnükliligi almak birnäçe bölekleriň birleşmegini talap edýär. Gözleg motorlaryny optimizirlemegiň möhüm bölegi yzygiderli optimallaşdyrylan mazmun döretmekdir. Hil mazmuny bolmazdan, tertipleşdirmek, traffigi özüne çekmek ýa-da gözleg motorlaryňyzyň görnükliligini ýokarlandyrmak mümkinçiligi ýok.

Gözleg motorlary üçin mazmun optimallaşdyrylanda, islendik web sahypasyny SERP-iň ýokarsyna çykaryp biler. Emma munuň amala aşmagy üçin mazmun iň oňat görnüşde bolmaly. Mazmun web sahypasyny ýasap bilse-de, birini ýok edip biler. Gowy mazmunyň Google-yň jerimelerini özüne çekmeginiň köp usuly bar.

Bu makalanyň maksady, munuň sebäbine düşünmäge kömek etmekdir Semalt SEO üçin mazmunyň näderejede möhümdigini görkezmek bilen müşderilerimiz üçin iň oňat mazmuny döretmek üçin gaty köp maýa goýýar. Çümüp baranymyzda, web mazmunyna has gowy düşünersiňiz we onuň SEO-da haýsy gymmaty bar.

Başlalyň!

Mazmun näme

Mazmun birnäçe kesgitleme bilen geçýär. Her bir marketolog bu meselä özboluşly düşünýär, şonuň üçin uniwersal ýa-da standart kesgitleme ýok. Hereöne bu ýerde laýyk hasaplaýan käbir kesgitlemelerimiz bar.

Heidi Kohen mazmuny ýokary hilli maglumatlaryň bir görnüşi hökmünde kesgitleýär we diňleýjileriň emosional täsirini ýa-da gatnaşygyny höweslendirmek maksady bilen kontekstdäki hakykatda hödürlenýän hekaýany berýär. Mazmuny wideo, tekst, prezentasiýa we ses ýaly birnäçe görnüş arkaly göni ýa-da asynkron görnüşde iberip bolýar.

Bellik: bu kesgitleme dogry bolsa-da, onlaýn tapýan mazmunyňyzyň hemmesi bu ülňülere laýyk gelmeýär, sebäbi pes hilli we peýdaly däl mazmun bar.

Mazmunyň has ýönekeý kesgitlemesi Derek Halmpern bolar. Mazmuny sarp edýänlere habar bermek, güýmenmek, öwretmek ýa-da öwretmek maksady bilen islendik görnüşde gelip biljekdigini aýdýar.

Definitionene-de bir gezek bu kesgitleme diňe iň oňat peýdaly we maksatly diňleýjileri üçin peýdaly bolan gowy mazmuna degişlidir.

Mazmundan hiliň ýerlikliligini aýyrmak bilen, tekst habarlaryňyza we ýazgylaryň mazmunyna jaň edip bilersiňiz. Bu pursatda, mazmunyň diňe tekstde däl-de, eýsem wideo, şekil we ses formatlarynda döredilmeýändigine düşünmek bilen mazmunyň nämedigine gowy düşünmelidigiňize ynanýarys.

SEO-da mazmunyň gymmaty näme?

Häzirki wagtda 1-nji derejeli gözleg motory bolan Google her gün 6,7 milliarddan gowrak gözleg geçirýär. No1 bolmagyny dowam etdirmekleri üçin bu soraglara ulanyjynyň islegine jogap bermek üçin gowy laýyk bolmaly.

1998-nji ýylda Larri Page we Sergeý Brin “Google” -ny esaslandyranlarynda, olaryň maksady dünýädäki maglumatlary tertiplemek we ony hemmeler üçin elýeterli we peýdaly etmekdi. Google, bir sekundyň içinde peýdaly we degişli gözleg netijelerini berýär. Google-yň maglumatlaryny tertipleşdiriş usuly ösdi. Programmistleri gözleg motoryny has çalt, has akylly, has ygtybarly we takyk edýän täze algoritmleri kodladylar.

Google-yň wezipesiniň bir bölegi peýdaly we degişli netijeleri bermek. Has ýönekeý görnüşde, Google peýdaly we has mazmunly mazmun bilen üpjün edilendigini aýdýar. Bu maksada ýetmek üçin, Google gözleg motory ulanyjysynyň peýdalylygy we ähmiýeti boýunça SERP-de mazmuny ýerleşdirýär. Mazmuny döredijiler hökmünde bu, döredýän mazmunymyzyň islendik SEO bahasyna eýe bolmagy üçin ilki bilen gözlegçiler üçin peýdaly bolmalydygy aýdyň habardyr.

Google, aşakdaky amallary ulanyp, mazmunymyzyň peýdalydygyna nädip göz ýetirmelidigimizi görkezip bize kömek etdi:
 • Peýdaly we maglumat beriji: mazmun mowzuk, marka ýa-da iş bilen baglanyşykly ähli peýdaly maglumatlary öz içine almalydyr. Myhmanhana açýan bolsaňyz, mazmunyňyz müşderilere iň soňky täzelenmeleri bermek üçin açylyş we ýapylýan wagtlaryňyzy, ýerleşýän ýeriňizi, habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy we blogyňyzy aýtmalydyr.
 • Ynamly: Öňki müşderileriň faktlary, asyl subut edilen gözlegleri, baglanyşyklary, synlary, sitatalary we güwänamalary ulanyp, sahypaňyzyň näderejede ygtybarlydygyny görkeziň.
 • Bäsleşikden has gymmatly we peýdaly: web sahypaňyz nahar bişirmegi öwredýän bolsa, mazmunyňyzyň beýlekilerden has gowy ýerine ýetirilendigine göz ýetiriň. Mazmunyňyz gymmaty, üýtgeşik perspektiwany, şol kyn manyny bişirmegiň has gowy we täsirli usulyny getirmeli. Siz has gowy bolmaly.
 • Qualityokary hilli: mazmunyňyz üýtgeşik, gowy ýazylan we aýratyn bolmaly. Mazmunyňyz, ilkinji nobatda, gowy ulanyjy tejribesini döretmek we tertipleşdirmek üçin döredildi, şonuň üçin açar sözleri doldurmakdan çekinmäň. Okyjynyň ýüzüne ýa-da aňyna iň gowy ýylgyryş goýýança, ony dogry edýärsiň.
 • Gatnaşmak: gowy web mazmuny içgysgynç bolmaly däldir. Web dizaýnyňyz, sahypaňyzy bezemek üçin ýeke-täk gural däl, mazmuny reňkli bolup, web sahypasyna durmuş getirýär. Okyjylaryňyzyň ünsüni çekmek we çekmek üçin çeper şrift stillerini we reňklerini bir gezek ulanyp, okyjylaryňyzyň gözüni özüne çekiň.
"Hil taýdan web mazmunyny nädip ýasamaly" sanawyňyzdaky bu gutularyň hemmesini aýyrmak bilen, SERP-iň birinji sahypasyna hüjüm edersiňiz.

Gynansak-da, gowy mazmun döretmek bu tapmanyň diňe bir bölegi däl; SEO üçin amatly mazmun döretmek üçin tehniki bölüm bar.
"Web mazmunynyň SEO gymmaty onuň näderejede gymmatly, özüne çekiji, ygtybarly we maglumatlydygyna baglydyr."

Mazmuny optimizirlemegiň ähmiýeti

Optimallaşdyrylan SEO mazmuny bolmasa munuň üçin ýönekeý jogap, tertipleşdirmezdiňiz. Thisöne muny eýýäm düşündiňiz öýdýäris. Bu ýerde SEO mazmuny döredilende göz öňünde tutulmaly birnäçe faktoryň bardygyny ara alyp maslahatlaşarys.

Mazmuny optimizirlemek, mazmuny diňleýjiniň merkezine öwrülip, ​​öňki bölümde aýdylan talaplary ýerine ýetirmek bilen mazmun döretmek bilen iň gowusydyr.

Tomaşaçy merkezi, diňleýjileriň eşitmek isleýän zatlaryna gönükdirilen mazmuny aňladýar. Öň belläp geçişimiz ýaly, gözleg motorlarynda ýerleşdirmek isleseňiz, degişli we peýdaly mazmun öndürmek. Thingsöne zatlaryň tehniki tarapy bar.

Mazmunyňyzy optimizirlemek açar sözler, meta atlary, meta beýany we URL-ler ýaly elementleri öz içine alýar.

Optimizirlenen mazmuny nädip döretmeli

Özüňizi kesgitlemek üçin açar söz gözlegini geçirmek

Esasy maksadyňyz diňleýjilere esaslanýan mazmun döretmek bolmaly bolsa-da, esasy söz gözlegleri, gözleg maksatly diňleýjileriňiziň mazmunyňyzy gözleg motorlary arkaly tapyp biljekdigini üpjün etmek üçin möhümdir. Açar sözleriňizi we mowzugyňyzy saýlanyňyzda, göz öňünde tutmaly käbir zatlar:
 • Uzyn guýrukly açar sözlere ünsi jemlemek
 • Barlanan açar söz gözleg gurallaryny ulanyň
 • Köp sanly gözleg belgileri bilen ýokary bäsdeşlikli açar sözlerden gaça duruň
 • Mowzuklaryňyz açar sözleriňize laýyk gelmelidir

Öz meýilnamaňyzy düzüň we optimal okamak üçin mazmunyňyzy formatlaň

Öz meýilnamaňyzy döredeniňizde, mazmunyňyzyň ownuk böleklere bölünmegine göz ýetiriň. Onlaýn okyjylaryň ünsüň gaty gysga bolmagy, mazmunyň iň möhüm bölegine tiz girmelidigini aňladýar.

Gysga saklamak, diňleýjileriň ünsüni artdyrjak gyzykly zatlary saklamagy aňsatlaşdyrýar.

Işleri gysga saklamak üçin abzaslar 2 - 3 sözlemden ybarat bolmaly we mümkin boldugyça kiçi sözbaşylary ulanmaly. Gysga we ýönekeý zatlary saklamak, organiki reýtingiňize täsir edýän gatnaşygyňyzy we okamagyňyzy gowulandyrýar.

Mowzugyňyza we açar sözleriňize ýapyşyň

Mazmunyňyzy ýazanyňyzda, mowzugyňyzy we maksatly açar sözüňizi hemişe ýatda saklaň. Mazmunyň içinde hemme zady we zatlary ýazmakdan gaça duruň. Ony anyk saklaň we maksatly açar sözleriňize gönükdiriň. Onlarça açar sözlere ünsi jemlemek gaty köp wagt ýitirmekdir we peýdaly we degişli mazmun döretmegiňiziň öňüni alar.

Köp sanly açar sözlere ünsi jemlemek, açar sözleri we mowzugyňyzy goldamak üçin giper bilen baglanyşykly mazmuny döretmäge kömek eder.

Mazmunyňyzyň arka baglanyşyklaryny ulanyň

Google ygtybarlylygy möhüm SEO faktory hasaplaýandygy sebäpli, ygtybarly, abraýly we degişli saýtlara baglanyşyk gözleg motorlarynyň mazmunyňyzy ygtybarly görmegini üpjün etmegiň usulydyr.

Mazmunyňyzda ulanýan arka baglanyşyklaryňyzyň hakykatdanam ara alyp maslahatlaşýan mowzugyňyza degişlidigine göz ýetiriň.

Maslahat: ulanýan baglanyşyklaryňyzyň alty söz ýa-da has az bolmagy maslahat berilýär.

Mazmunyňyzy optimizirlemegiň beýleki usullary şulary öz içine alýar:

 • Adyň belliklerini optimizirlemek
 • Duşuşygyňyzy optimizirläň
 • Sahypanyň URL-sine açar sözleri goşuň

Netije

Optimallaşdyrylan mazmun gözleg motorlarynda görnükliligiňizi düýpgöter ýokarlandyryp biler. Görünmezlik we täsir etmezden, mazmunyňyz gözleg motorlarynyň mazaryna girer. Mazmunyňyz SERP-iň üçünji sahypasynyň aşagyna düşse, ony hiç kim görmez; hiç kim paýlaşmaz. Theöne dogry mazmun bilen görnükliligi we traffigi gazanmak aňsatlaşýar.

Käwagt, reýting meseläňiziň çözgüdi, ähli sahypalaryňyz üçin optimallaşdyrylan meta düşündirişlerini ýazmak ýaly ýönekeý bolup biler. Görünmek we täsir etmek isleýän bolsaňyz, web sahypaňyzda has gowy mazmun gerek.

send email